JSDH

 

Jednotka dobrovolných hasičů dále JSDH je organizační složkou bez právní subjektivity, která hospodaří jménem svého zřizovatele a není účetní jednotkou. Zřizovatel tuto organizační složku spravuje. Ve smyslu § 65 odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně je JSDH složena z fyzických osob, které nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání.

JSDH je pro účely plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany zařazená do kategorie JPO III s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele. JSDH navazuje na dlouholetou činnost sboru dobrovolných hasičů v Radotíně.

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti

JSDH je zřízena k tomuto účelu:

a)provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech

b)plní úkoly složky integrovaného záchranného systému podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v pl.z.

c)plní úkoly na úseku civilní ochrany podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů

d)podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu Hasičskému záchrannému sboru hl.m. Prahy

Výkonem služby členů JDSH se rozumí veškerá činnost směřující k předcházení požárům a jejich zdolávání, snižování následků živelních pohrom a jiných mimořádných událostí včetně zvyšování akceschopnosti jednotky požární ochrany. Výkon služby se člení na organizační a operační řízení.

a)Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé organizační, technické a odborné způsobilosti sil a prostředků požární ochrany k plnění úkolů jednotek požární ochrany.

b)Operačním řízením se rozumí činnost od přijetí zprávy o skutečnostech vyvolávajících potřebu nasazení sil a prostředků požární ochrany, provedení požárního zásahu a záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, do návratu sil a prostředků požární ochrany na základnu.

Při zdolávání požáru spolupracuje JSDH s Policií České republiky a dalšími orgány podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon).

JSDH může poskytovat pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů za předpokladu, že se jedná o práce a služby související se základní náplní jejich činnosti a nedojde k ohrožení jejich akceschopnosti.